Love for Dansk Schapendoes Klub

Love

Gældende fra 01. maj 2021

DANSKS SCHAPENDOES KLUB

Stiftet 7. september 1997

Navn og hjemsted

§ 1. Klubbens navn er: Dansk Schapendoes Klub.

Klubben er stiftet den 7. september 1997.

Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er anerkendt af og samarbejder med Dansk Kennel Klub.

 

Organisation

§ 2. Klubben er opbygget med:

a) Urafstemning § 18.

b) Generalforsamling §§ 11-14.

c) Bestyrelse §§ 7-9.

d) Medlemmer § 5.

 

Klubbens formål

§ 3.

Klubben har til formål i samarbejde med DKK og i overensstemmelse med DKK’s formål og  forpligtelser, at arbejde for at fremme kendskabet til Schapendoes og gennem oplysning om hensigtsmæssig avl, at bidrage til at bevare og/eller forbedre racens kvalitet i forhold til standarden, sundhed, temperament, eksteriør og brugsegenskaber.

 

Avlsarbejde

§ 4.

Dansk Schapendoes Klub er DKK’s sagkundskab inden for avlsarbejdet vedrørende Schapendoes.

Stk. 2.

Klubben er berettiget til at fastsætte specielle regler for avlsarbejdet.

Stk. 3.

Avlsforbud og -restriktioner kan indføres, hvis arvemæssige begrundelser herfor foreligger. Sådanne forbud og restriktioner kræver dog godkendelse fra DKK’s sundhedsudvalg, inden de iværksættes.

 

Medlemskab - Indmeldelse - ophør

§ 5. Som medlem kan optages enhver, der opfylder betingelserne for optagelse i DKK. Æresmedlemmer, der udnævnes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen, er kontingentfrie.

2 Stk.

DKK’s formand og direktør er kontingentfrie medlemmer af klubben, dog uden stemmeret. De kan også på klubbens generalforsamling og øvrige arrangementer lade sig repræsenteer ved stedfortræder fra DKK’s bestyrelse.

Stk. 3.

Stemmeberettigede i alle klubbens anliggender er samtlige medlemmer, der i mindst 3 måneder har været medlem af klubben.

Stk. 4.

Medlemskab ophører ved udmeldelse, der kan ske med 1 måneds varsel til den 31. december.

 

Kontingent

§ 6. Generalforsamlingen fastsætter det årlige kontingent, der betales forud for et år ad gangen.

Stk. 2.

Medlemskab følger kalenderåret. Kontingent betales forud for et år ad gangen og opkræves af DKK i december måned, til betaling 10. januar.

Såfremt kontingentet ikke er betalt senest den 10. februar, ophører medlemsskabet uden varsel. Ved senere indbetaling betragtes vedkommende som nyt medlem for så vidt angår stemmeret og valgbarhed.

Stk. 3.

Nye medlemmer betaler halvt kontingent det første år.

Stk. 4.

Familiemedlemmer med samme bopæl betaler halvt kontingent.

Stk. 5.

Medlemmer under 18 år er ungdomsmedlemmer, og betaler 1/2 kontingent, uden stemmeret på generalforsamlingen og ved urafstemning.

 

Bestyrelsens sammensætning

§ 7.

Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som varetager klubbens interesser og forvalter dens midler. Samtlige medlemmer af bestyrelsen skal være medlemmer af DKK.

Stk. 2.

Valgbare til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer, jf. § 5, stk. 3 der er fyldt 18 år.

 

Valg til bestyrelsen

§ 8.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, suppleanter for 1 år ad gangen.

Stk. 2.

I ulige år vælges der 3 medlemmer til bestyrelsen, og i lige år 2 medlemmer til bestyrelsen. Hvert år vælges der 2 suppleanter. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3

Valg til bestyrelse sker på den ordinære generalforsamling. Valget afgøres ved simpelt, relativt stemmeflertal. Ved stemmelighed foretages fornyet afstemning vedrørende de pågældende blandt de tilstedeværende stemmeberettigede på generalforsamlingen. I tilfælde af fornyet stemmelighed foretages lodtrækning. De til bestyrelsen foreslåede kandidater, der ikke opnår valg, indtræder efter stemmetal som henholdsvis 1. og 2. suppleant.

Stk. 4.

Ved indkaldelse af en suppleant indtræder denne i det afgående bestyrelsesmedlems valgturnus.

Stk. 5.

I tilfælde af at bestyrelsen bliver undertallig, efter at de valgte suppleanter er indtrådt, kan bestyrelsen supplere sig selv indtil førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk. 6.

Skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen skal være klubbens formand i hænde, senest den 15. januar. Kandidaternes navne offentliggøres i klubblad nr. 1, der udkommer medio februar.

Stk. 7.

Stemmesedlerne udleveres og optælles på generalforsamlingen af 2 af generalforsamlingen valgte stemmetællere.

 

Bestyrelsens arbejde

§ 9.

Bestyrelsen tiltræder umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning.

Stk. 2.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden. Omkonstituering kan finde sted.

Stk. 3.

Bestyrelsen træffer afgørelser i alle forhold, der ikke udtrykkeligt henhøre under generalforsamlingen eller urafstemning.

Stk. 4.

Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt, relativt stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er til stede.

Stk. 5.

Klubben forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer (hvoraf den ene skal være formand eller næstformand).

Stk. 6.

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte det af formanden eller bestyrelsen skønnes nødvendigt.

Stk. 7.

Der tages referat af bestyrelsesmøderne. Referatet underskrives af deltagerne og et beslutningsreferat fra hvert bestyrelsesmøde offentliggøres i næstfølgende nummer af klubbens medlemsblad eller på anden måde.

Stk. 8.

Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte udvalg bestående af et hensigtsmæssigt antal af klubbens medlemmer til behandling af ethvert anliggende.

Stk. 9.

Bestyrelses- og udvalgshverv er ulønnet, men bestyrelsen og udvalgene kan få refunderet udgifter, der udelukkende er afholdt i klubbens tjeneste.

Stk. 10.

Klubbens repræsentanter til DKK’s repræsentantskab udpeges af bestyrelsen og skal være medlemmer af DKK.

 

Regnskab

§ 10.

Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2.

Regnskabet, der skal opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik, forelægges revisorerne senest den 1. februar.

Stk. 3.

På den ordinære generalforsamling vælges hvert år 2 revisorer og 1 revisor suppleant. Valgene er 1 årige.

 

 

 

Generalforsamling Ordinær generalforsamling

§ 11.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest den 1. maj. Generalforsamlinger afholdes på Fyn. (Ændring fra skiftevis at afholde GF i Jylland, på Sjælland og på Fyn, blev vedtaget ændret til Fyn, på generalforsamlingen 11. september 2020.)

Stk. 2.

Bestyrelsen bestemmer tid og sted for den ordinære generalforsamling og indkalder skriftligt til denne med mindst 6 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om tid og sted, dagsorden samt oplysning om, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, og om disse er villige til at modtage genvalg.

Stk. 3.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubbens formand i hænde senest 15. januar, til offentliggørelse i klubblad nr. 1, der udsendes medio februar.

Stk. 4.

Skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen skal være klubbens formand i hænde senest den 15. januar jf. § 8, stk. 6.

Stk. 5.

Afsluttet, men endnu ikke revideret regnskab, samt formandsberetning og evt. indsendte forslag offentliggøres hvert år i klubblad nr. 1, som udsendes medio februar.

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling

§ 12. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af mindst 2 stemmetællere

4. Godkendelse af formandens beretning

5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge)

6. Budgetbehandling og fremtidig virksomhed, herunder evt. fastsættelse af kontingent

7. Behandling af indkomne forslag

8. Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

10. Eventuelt.

 

 

Afstemning på generalforsamling

§ 13.

Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved simpelt, relativt stemmeflertal, jf. dog stk. 2 samt § 18-19. Skriftlig afstemning skal finde sted, når et af de tilstedeværende medlemmer forlanger det.

Stk. 2.

Lovændringer kan kun vedtages ved en majoritet på 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede medlemmer.

Lovændringer træder i kraft, når de er godkendt af DKK.

Stk. 3.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Ekstraordinær generalforsamling

§ 14.

Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 25% af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig anmodning herom med angivelse af de emner, der ønskes behandlet.

Stk. 2.

Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden indkaldes senest 4 uger efter, at bestyrelsen har modtaget anmodningen, med mindst 3 ugers varsel til afholdelse senest 6 uger efter udsendelsen af indkaldelsen.

Stk. 3.

Der kan ikke behandles andre emner på en ekstraordinær generalforsamling end de i dagsordenen indeholdte.

Stk. 4.

Vedtagelser på den ekstraordinær generalforsamling sker som anført i § 13.

 

Disciplinærsager

§ 15.

Har et medlem overtrådt gældende regler, jvf. DKK’s til enhver tid gældende love, kan der træffes disciplinære foranstaltninger overfor vedkommende.

 

 

 

Disciplinære foranstaltninger.

§ 16.

Sådanne foranstaltninger kan bestå i:

a) Tildeling af misbilligelse eller advarsel.

b) Frakendelse af kennelmærke.

c) Frakendelse af tillidshverv.

d) Udelukkelse fra deltagelse i skuer, udstillinger og prøver.

e) Udelukkelse fra adgang til stambogsføring.

f) Eksklusion.

g) Nedlæggelse af avlsforbud.

Stk. 2.

Dansk Schapendoes Klubs bestyrelse kan bringe punkt a) i anvendelse. Øvrige punkter kan kun bringes i anvendelse af DKK’s disciplinærnævn. Der henvises i øvrigt til de til enhver tid gældende bestemmelser i DKK’s love om disciplinære foranstaltninger.

 

Midlertidige disciplinære foranstaltninger

§ 17.

Bestyrelsen kan, når grundlaget for en disciplinærsag er til stede, og når hurtig indgriben skønnes nødvendig, indstille til DKK’s bestyrelse, at der træffes midlertidig beslutning om foranstaltning over for den eller de indklagede i overensstemmelse med DKK’s love § 26.

Stk. 2.

En sådan midlertidig beslutning har gyldighed, indtil disciplinærnævnets kendelse foreligger – dog højst i 6 måneder.

Urafstemning

§ 18.

Bestyrelsen kan, når den finder anledning dertil, lade ethvert spørgsmål endeligt afgøre ved skriftlig urafstemning blandt klubbens stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 2.

Lovændringsforslag, udsendes til klubbens stemmeberettigede medlemmer, sammen med autoriserede stemmesedler, der returneres til klubbens formand senest 14 dage efter udsendelsen.

Stk. 3.

Mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 af de valgte revisorer skal være tilstede, når stemmesedlerne åbnes.

Stk. 4.

Forslagsstillerne eller repræsentanter for disse skal indbydes til at overvære åbningen og optællingen af stemmesedlerne.

 

 

Opløsning af klubben

§ 19.

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun finde sted på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling. For vedtagelse af forslaget kræves ¾ majoritet af de afgivne stemmer. Bliver forslaget vedtaget, skal vedtagelsen bekræftes ved en urafstemning med samme majoritet.

Stk. 2. Bestemmelse om anvendelse af klubbens formue træffes på den ekstraordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. Formuen skal anvendes til gavn for hundesagen i henhold til formålsparagraffen.

 

Ikrafttræden

§ 20.

Ovenstående love er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 7. september 1997.

Stk. 2.

Lovene er godkendt af DKK den 24. september 1997.

Lovene træder i kraft den 1. januar 1998.

Rettelserne er godkendt af DKK nov. 2004.

Lovene træder i kraft den 23. december 2004.

Rettelserne er godkendt af DKK august 2007.

Lovene træder i kraft den 1. oktober 2007.

Rettelserne er godkendt af DKK 20. august 2012

Lovene træder i kraft 1. januar 2013

Ændring vedr. kontingentbetaling §6, stk. 2

Rettelserne er godkendt af DKK 20. august 2016

Ændring vedr. urafstemning § 13 stk. 2

Rettelserne godkendt 16. marts 2017

Lovene træder i kraft 16. marts 2017

Ændring vedr. §11, hvor GF skal afholdes.

Rettelserne godkendt 29.april 2021

Lovene træder i kraft 1.  maj 2021